pijl

2022 Huisregels

Deel 1, Algemeen Reglement. 

Art. 1. Het Algemeen Reglement is van toepassing op alle afdelingen van Zwem & Waterpolovereniging Oude Veer en Triathlon- en zwemclub Oude Veer. Daarnaast staan de specifieke regelingen voor iedere afdeling beschreven in deel 2, Specifiek Reglement. Beide reglementen vormen één geheel.

Art. 2. Voor wijzigingen in deel 1 is goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging. Wijzigingen in het Specifiek Reglement hebben de goedkeuring nodig van het Dagelijks Bestuur.

Art. 3. Géén artikel in het Reglement (zowel deel 1 Algemeen als deel 2 Specifiek) mag in strijd zijn met de Statuten van de vereniging.

Art. 4. De Bestuursleden:                

 • Voorzitter (2e indien mogelijk)
 • Secretaris (2e indien mogelijk)
 • Penningmeester (2e indien mogelijk)
 • Erevoorzitter
 • Leden van het Bestuur (naar behoefte)

Alle bestuursleden gezamenlijk worden in dit Reglement verder benoemd als “Algemeen Bestuur”. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het “Dagelijks Bestuur”.

Het Bestuur vergadert, indien mogelijk, één keer per maand.

De vereniging is onderverdeeld in afdelingen met elk hun eigen discipline en/of werkzaamheden.

Afdelingen:

 • Waterpolo
 • Wedstrijdzwemmen
 • Zwemmend Redden
 • Triathlon
 • Activiteiten commissie
 • Open Water Zwemmen
 • Eventuele Ad-Hoc commissie of werkgroep

Iedere afdeling wordt bestuurd door een commissie.

Art. 5. Commissie.

 1. Commissieleden zijn personen die deel uitmaken van de eerder genoemde afdelingen. Een commissie bestaat uit tenminste drie leden waarbij de functies in onderling overleg worden verdeeld en waarbij in ieder geval een voorzitter en een secretaris worden benoemd.
 2. In de afdelingen worden de commissieleden gekozen.
 3. De commissies hebben elk één stem in het Algemeen Bestuur.
 4. De taak van een commissie bestaat uit het organiseren van de activiteiten die behoren tot de taakstelling van de commissie in het raam van de door het bestuur gestelde richtlijnen.
 5. De commissies voeren hun eigen correspondentie betreffende wedstrijden etc.
 • Zij hebben beperkte beslissingsbevoegdheid op de door hen bijgewoonde bonds- of kringvergaderingen. Beslissingen waaraan financiële consequenties verbonden zijn dienen altijd eerst in het Dagelijks Bestuur te worden besproken.
 • De voorzitter van de commissie of één der andere commissieleden brengen op de maandelijkse bestuursvergadering de wensen en/of klachten van de commissie naar voren en doen verslag van de door hen bezochte vergaderingen of bijeenkomsten en eigen vergaderingen. Notulen van eigen vergaderingen gaan ook naar het algemeen secretariaat van de vereniging.
 1. Commissieleden dienen correspondentie, die niet direct betrekking heeft op hun eigen commissie, te laten lopen via het Dagelijks Bestuur.
 2. De commissies dienen elk jaar een jaarverslag te maken en dit voor 31 januari van het jaar daarop in te leveren bij de secretaris.
 3. Evenementen waarbij de kantine wordt gebruikt dienen tijdig bij de kantinecommissie te worden aangevraagd waarna de kantinecommissie voor de uitvoering zorgt.
 4. Commissies mogen hun eigen PR voeren, met dien verstande dat wanneer men meningen en standpunten namens de gehele vereniging of meningen en standpunten die de gehele vereniging raken wil publiceren, dit dient te worden goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur.

Art. 6. Ad-Hoc commissie of werkgroep.

Het Bestuur kan  ad-hoc commissies of werkgroepen instellen.

Deze commissies of werkgroepen vallen niet onder de in het Huishoudelijk Reglement met name genoemde commissies. Vertegenwoordigers van deze commissies of werkgroepen kunnen de maandelijkse vergaderingen met het Dagelijks Bestuur bijwonen. Elke benoemde ad-hoc commissie of werkgroep heeft één stem in het Algemeen Bestuur.

Art. 7. Trainers/Instructeurs.         

Het Bestuur stelt trainers en instructeurs aan in overleg met de betreffende commissie. Indien een trainer of instructeur tijdelijk vervangen dient te worden neemt de betreffende commissie zelf daartoe het initiatief onder kennisgeving aan het Dagelijks Bestuur voordat de vervanging heeft plaatsgevonden.

Art. 8. Kassamedewerkers.

Ze verzorgen de inning van gelden die niet per bank worden afgedragen. Zij vertegenwoordigen de vereniging en zorgen voor het goed binnenlaten van de diverse les- en trainingsgroepen. Leden, gasten en bezoekers dienen de instructies gegeven door de kassamedewerkers op te volgen. Indien kassamedewerkers problemen ondervinden bij het uitoefenen van hun functie dienen zij dit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Art. 9. Toezichthouders.

Toezichthouders dienen er op toe te zien dat er tijdens de uren vrij zwemmen, welke door de vereniging verzorgd worden, de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd blijft. Indien toezichthouders problemen ondervinden bij het uitoefenen van hun functie dienen zij dit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Art. 10. Vergoedingen.

 1. Trainers, toezichthouders en kassamedewerkers ontvangen een vergoeding die niet boven de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding uitkomt.
 2. De hoogte van alle vergoedingen wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur.
 3. Gemaakte kosten ten behoeve van een afdeling zullen, na het overleggen van een declaratieformulier inclusief schriftelijk bewijs, worden vergoed. Vooraf dienen eventuele uitgaven door de voorzitter van de betreffende afdeling of zijn vervanger te worden goedgekeurd.

Art. 11. Materiaal.

Materialen in het bezit van de vereniging kunnen door iedere commissie, na overleg met het Dagelijks Bestuur of de commissie waaronder het materiaal ressorteert, gebruikt worden. Het gebruikte materiaal dient na afloop van het evenement op de juiste plaats en in de oorspronkelijke toestand te worden teruggebracht. Gebreken c.q. vermissingen dienen gemeld te worden aan het Dagelijks Bestuur.

Art. 12. Schoonhouden zwembad.

Na afloop van elk evenement c.q. wedstrijd is de betreffende commissie verplicht de zwemzaal en alle ruimtes die bij het evenement/wedstrijd gebruikt zijn schoon op te leveren. De commissie kan voor dit schoonmaken leden aanwijzen.

Art. 13. Lidmaatschap, contributie, overschrijvingen.

 1. De vereniging hanteert een opzegtermijn van één maand, vóór de maand waarin het lidmaatschap wordt beëindigd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de penningmeester en/of secretaris. Verschuldigde bonds- en kringcontributie is voor een volledig jaar verschuldigd.
 2. Bestuur - en commissieleden die op een andere wijze lid zijn betalen de basis-contributie. Bestuur - en commissieleden hebben dezelfde rechten en plichten als andere leden.
 • Bij overschrijvingen wordt gehandeld naar de regels van de K.N.Z.B. en/of de N.T.B.
 • Indien de leden nalatig zijn met betaling van contributie en van de door de K.N.Z.B., K.N.B.R.D. of N.T.B. opgelegde boetes, zijn zij alle kosten verschuldigd; zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke welke de vereniging moet maken om de vordering te incasseren.
 1. Belangstellenden mogen kosteloos vier keer aan een training deelnemen. Indien een belangstellende na deze periode wil toetreden, kan de betreffende commissie beslissen of hij/zij als lid wordt aangenomen.

Art. 14. Algemene gedragsregels.

 1. De vereniging erkent en eerbiedigt het recht op eigen identiteit op grond van overtuiging, geloof, ras, geslacht, geaardheid en taal van alle leden.
 2. Binnen de vereniging geldt dat, met respect voor elkaars opvattingen en op basis van gelijkwaardigheid, recht wordt gedaan aan de beleving van het lidmaatschap en/of de sportbeoefening van de leden.
 3. Bovenstaande betekent dat misdragingen in de vorm van discriminatie of het niet eerbiedigen van iemands eigen identiteit kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting conform artikel 11 lid 2 van de statuten.
 4. Indien een lid zich schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag zal het bestuur maatregelen nemen die leiden tot beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting.
 5. De vereniging heeft het Protocol Ongewenst Gedrag ingesteld met het doel alle leden van de vereniging bekend te maken met hoe de vereniging en haar leden dienen te handelen wanneer ongewenst gedrag binnen de context van verenigingsactiviteiten plaatsvindt. Het bestuur draagt zorg dat details over het gebruik van het meldpunt worden gecommuniceerd aan leden, gasten en bezoekers van de vereniging. Alle instructeurs, trainers, begeleiders, toezichthouders, kassamedewerkers, commissieleden en bestuursleden van de vereniging dienen bij hun aantreden kennis te nemen van dit protocol. Zij dienen, indien de situatie dit naar hun oordeel mogelijk maakt, leden te wijzen op de inhoud van dit protocol.
 6. Het bestuur benoemt een vertrouwenspersoon die gemachtigd is onafhankelijk onderzoek te doen naar meldingen van ongewenst gedrag bij activiteiten van de vereniging. De vertrouwenspersoon is tevens gemachtigd het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon coördineert zijn/haar werkzaamheden met een daartoe aangewezen bestuurslid met dien verstande dat de vertrouwenspersoon nimmer verplicht kan worden om in vertrouwen meegedeelde informatie te onthullen.

Art. 15. Verklaring Omtrent Gedrag.

De vereniging streeft ernaar om van alle vrijwilligers, trainers en begeleiders die betrokken zijn bij de training en begeleiding van jeugdleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in haar archief te beheren.

Art. 16. Portretrecht/Sociale media.

 1. Indien een lid of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger aan de vereniging aangeeft bezwaren te hebben tegen publicatie van foto’s en beeldmateriaal gemaakt tijdens of rond georganiseerde activiteiten van de vereniging, zal de vereniging zorgdragen dat beeldmateriaal waarop deze leden herkenbaar in beeld zijn niet zal worden gepubliceerd op haar website, in haar perspublicaties en/of in het verenigingsorgaan. Dit betreft echter uitsluitend beeldmateriaal dat door of namens de vereniging van de activiteit gemaakt is of aan de vereniging is aangeleverd.
 2. Tijdens activiteiten georganiseerd door de vereniging kan het maken van foto’s en ander beeldmateriaal door derden niet worden verboden. Ook kan de vereniging niet verantwoordelijk worden gesteld voor de publicatie door derden van dit beeldmateriaal in de media of op het internet.

Art. 17. Tuchtreglement.

 1. Het dagelijks bestuur treedt op als tuchtcommissie in voorkomende gevallen (zie artikel 9 sub.3. van de Statuten).
 2. Tuchtrechtelijke boetes worden opgelegd met als maximum de aan de K.N.Z.B. en/of K.N.B.R.D. en N.T.B. verschuldigde boete vermeerderd met door de vereniging gemaakte onkosten om deze boetes te innen.
 3. Het Dagelijks Bestuur kan een maximale schorsing van één maand opleggen.
 4. Indien een lid zich tijdens de training/lessen of wedstrijden schuldig maakt aan wangedrag of blijkt geeft deze te willen verstoren, dan is de trainer, instructeur of een door het bestuur met dit doel aangestelde vertegenwoordiger, gemachtigd het betreffende lid uit het water te sturen. Het lid jonger dan 14 jaar blijft echter in de zwemzaal onder toezicht van de trainer/instructeur. Bij het naar huis sturen dienen eerst de ouders c.q. voogd te worden geïnformeerd.

Art. 18. Geschillen in commissies.

Bij geschillen in commissies wordt het Dagelijks Bestuur ingeschakeld. De uitspraak van het Dagelijks Bestuur is bindend.

Deel 2, Specifiek Reglement.

Art. 1. Wedstrijdzwemmen.

De commissie bevordert de wedstrijdzwemsport in het algemeen.

Alle leden van de wedstrijdzwemafdeling dienen bij aanschrijving daadwerkelijk deel te nemen aan wedstrijden. De commissie kan leden die naar haar oordeel de trainingen onvoldoende bezoeken uitsluiten van wedstrijddeelname.

Competitiewedstrijden en belangrijke clubwedstrijden zijn, behoudens ziekte en bijzondere omstandigheden, verplicht voor hen die daar voor worden uitgenodigd. De commissie kan leden op hun verzoek ontheffen van deze verplichting indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

De commissie beslist wanneer er een startvergunning wordt aangevraagd.

De technisch commissaris van de commissie schrijft, na overleg met de trainers, deelnemers in voor wedstrijden.

Afmeldingen dienen te geschieden aan de technisch commissaris van de commissie of aan een door de commissie te benoemen persoon.

Afmeldingen dienen tenminste 3 x 24 uur voor de dag van de wedstrijd (regel K.N.Z.B.) worden gedaan. Alleen bij ziekte of zeer dringende omstandigheden kan men na bovengenoemde tijdslimiet afzeggen.

Art. 2. Triathlon.

De commissie bevordert de triathlonsport in het algemeen.

Art. 3. Zwemmend Redden.

De commissie bevordert door gerichte opleidingen het behalen van de diverse diploma's van de K.N.B.R.D.

Art. 4. Waterpolo.

De commissie bevordert de waterpolosport in het algemeen.

De teams worden samengesteld door een werkgroep bestaande uit: een lid van de commissie, coaches en trainers.

Indien in de werkgroep de stemmen staken heeft de afgevaardigde van de commissie de beslissende stem.

Bij slecht trainingsbezoek kan een speler voor bepaalde wedstrijden/of periode niet worden opgesteld. Dit wordt beslist door de commissie.

Wedstrijden: iedere speler/speelster ontvangt voor een wedstrijd een aanschrijving; een eventueel afbericht dient uiterlijk twee dagen voor de te spelen wedstrijd te geschieden bij de betreffende coach. Alleen bij ziekte of zeer dringende omstandigheden kan na bovengenoemd tijdslimiet afgezegd worden.

Art. 5.  Activiteiten.

De commissie activiteiten bevordert het recreatieve zwemmen voor leden én niet-leden.

Zij kiezen een voorzitter (woordvoerder) uit hun midden.

Art. 6. Open Water Zwemmen.

De commissie organiseert in de zomermaanden open-waterwedstrijden/prestatie-tochten in buitenwater. De commissie zorgt ervoor dat deze evenementen “kostendekkend” zijn m.a.w. dat hier in principe geen “verenigingsgelden” aan besteed worden. Indien de commissie tijdens de organisatie van haar activiteiten waarneemt dat kostenoverschrijding dreigt op te treden dan zal de commissie z.s.m. de Penningmeester hiervan op de hoogte stellen.

Art. 7. PR uitingen.

PR uitingen uit naam van de vereniging dienen te worden gecoördineerd met het Dagelijks Bestuur of met een daarvoor door het Dagelijks Bestuur aangewezen persoon. Het Dagelijks Bestuur of de aangewezen persoon kunnen zulke PR uitingen verbieden of de samenstellers van de uitingen opdragen deze uitingen te laten redigeren door het Dagelijks Bestuur .

Dit Huishoudelijk Reglement werd aangenomen en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Zwem & Waterpolovereniging “Oude Veer” op 13 april 2016.